KLASTER > O NAS > co to jest klaster?
co to jest klaster?

 

 

„Klastry" - lokalne skupiska powiązanych horyzontalnie lub wertykalnie firm, działających   w pokrewnych sektorach, wraz z innymi instytucjami wobec nich komplementarnymi.  

 

Klastry dostarczają sposobu na zorganizowanie myślenia o wzajemnie od siebie zależnych   dziedzinach polityki państwa. Pomagają koordynować i kształtować politykę między innymi w   takich dziedzinach jak: nauka i technologia, edukacja i szkolenia, promocja eksportu i   inwestycji zagranicznych.  

 

Modelem polityki sprzyjającej rozwojowi klastrów mogłoby być zaoferowanie przez Polską   Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej konsorcjom MŚP poprzez zorganizowane   przetargi oraz w postaci grantów na konsolidację spółek typu joint venture i   organizowanie grup producentów lub sieci dostawczych i handlowych dla celów wspólnego   marketingu.   Strategia dotycząca klastrów

 1. Tworzenie map klastrów w celu określenia lokalnej i regionalnej przewagi   konkurencyjnej: klastry stanowią użyteczne narzędzie analizy przemysłu i określenia   tendencji na potrzeby tworzenia polityki gospodarczej.
 2. Wspieranie klastrów w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności firm: dzięki   połączeniu kluczowych zasobów i procesów wspólnego uczenia się i rywalizacji, które   stymulują szybsze innowacje w odniesieniu do produktów i procesów, firmy wchodzące w   skład klastrów są lepiej przygotowane do stawienia czoła konkurencji międzynarodowej.
 3. Włączenie modelu klastrów do tworzenia i wdrażania polityki rozwoju lokalnego i   regionalnego: polityka rozwoju regionalnego musi wzmocnić regionalny system   instytucjonalny w celu efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej i wdrożenia   niezależnych programów regionalnych dostosowanych do potrzeb lokalnych. Koncepcja   klastrów jest użyteczna przy budowaniu zdolności lokalnych i regionalnych.  
 4. Wykorzystanie klastrów do wspierania rozwoju lokalnego i wzmocnienia MŚP: wspieranie   klastrów może być wykorzystane dla osiągnięcia wielu celów w rozwoju lokalnym (wspieranie   MŚP, tworzenie miejsc pracy, rozwój umiejętności), które są ważne na poziomie lokalnym i   przekładają się na zdobycze społeczne w regionie oraz w całym kraju.
 5. Wykorzystanie koncepcji klastrów w narodowych strategiach dotyczących przyciągania i   integrowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych: krajom takim jak Szwecja i Finlandia   udało się przyciągnąć inwestycje z wykorzystaniem strategii promocji i rozwoju   kompetencji klastrów w poszczególnych sektorach gospodarki. Poprzez zidentyfikowanie i   wzmacnianie konkurencyjności lokalnej kraje Europy Środkowej i Wschodniej mogą z   powodzeniem zintegrować bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
  Tworzenie programu dotyczącego klastrów
 6. Zrozumienie wagi trwałości: programy związane z klastrami muszą być projektowane z   myślą o skutkach długoterminowych.
 7. Sprzyjanie modelowi ściśle ograniczającemu interwencję państwa: wsparcie powinno się   opierać na jasnych kryteriach uzależnionych od oddolnych inicjatyw przedsiębiorców, które   wykazują potencjał samodzielnego utrzymania się w przyszłości.
 8. Budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu rozwijania konstruktywnego dialogu   dla zidentyfikowania potrzeb lokalnego rozwoju: tworzenie sieci przez lokalnych   interesariuszy jest niezbędne dla dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego   poszczególnych regionów. Wymiana pomiędzy przedsiębiorcami, społeczeństwem obywatelskim i   władzami publicznymi może pomóc zdynamizować gospodarki lokalne.
 9. Wykorzystanie koncepcji kapitału społecznego: należy zwrócić szczególną uwagę na   budowanie kapitału społecznego wśród uczestników klastrów, przeznaczając na to zadanie   zasoby w projektach programów.
 10. Wspieranie współpracy między ministerstwami w celu tworzenia „polityki dotyczącej   klastrów": działania mające na celu przyspieszenie rozwoju regionalnego, wzmocnienie   sektora MŚP i innowacji muszą być starannie koordynowane, co pozwoli na osiągnięcie   efektów synergii. Tworzenie grup współpracy między ministerstwami, które będą brały pod   uwagę różnorodność aspektów klastrów, aby osiągnąć te cele.
 11. Wspieranie systemów ewaluacji: trwające inicjatywy i programy muszą podlegać ciągłemu   monitorowaniu i ewaluacji. Należy regularnie przeprowadzać tworzenie map klastrów, jako   instrumentu analizy gospodarki/sektorów oraz w celu zidentyfikowania tendencji   gospodarczych.   Zarządzanie klastrami
 12. Zbudowanie dużego kapitału informacji, wiedzy, umiejętności i technologii, aby grupy   firm mogły korzystać z nowych modeli organizacyjnych i technologii jako realnych   możliwości biznesowych.
 13. Inwestowanie w zarządzanie sieciami i budowanie kapitału społecznego, między innymi   poprzez szkolenie mediatorów i wybór menedżerów klastrów.
 14. Zwiększanie produktywności poprzez wspólne systemy komunikacyjne i informacyjne,   specjalną edukację i programy szkoleniowe oraz lokalne sieci dostawcze.
 15. Zwiększanie innowacyjności poprzez wspólne badania i rozwój oraz outsourcing badań i   rozwoju.
 16. Promowanie otwartości poprzez umożliwianie nowym członkom wnoszenia nowej wiedzy,   zasobów, technologii i doświadczenia oraz przez stymulowanie związków z międzynarodowymi   strukturami sieciowymi.  

 

www.oecd.org/bookshop/  

 

Local Economic and Employment Development
Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe

 

BUSINESS CLUSTERS: PROMOTING ENTERPRISE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE - ISBN-92-64-007105   © OECD 2005 - 7  

 

 

IT

Piastów / Warszawa

 

 

Doradztwo Biznesowe, IT

Piastów / Warszawa

 

 

Serwis Społecznościowy

Warszawa

 

 

Rozwiązania IT, Outsorcing, Networking

Teresin

 

IT, Systemy Taryfikacyjne

Warszawa

Adres
Aleje Jerozolimskie 51/9
00-697 Warszawa
Telefon/Fax
Tel. (022) 887-20-90
Fax: (022) 636-01-76
E-mail
info@sekwencja.eu
Dojazd
zumi.pl

Copyright © 2009