KLASTER > O NAS > regulamin Klastra
regulamin Klastra

 

 

wersja pdf Regulaminu

 

 

REGULAMIN KLASTRA TELEINFORMATYCZNEGO

alternatywny.klaster.infoDefinicje

 

 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

 

Projekcie - należy przez to rozumieć działania podejmowane w ramach Klastra alternatywny.klaster.info, przez przynajmniej dwóch Członków Klastra, zarządzane przez Koordynatora Klastra bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu  posiadającego pełnomocnictwo do realizacji czynności w projekcie.

 

Beneficjencie usług w ramach Klastra alternatywny.klaster.info - należy przez to rozumieć członka Klastra, któremu będą świadczone usługi w ramach realizacji projektów finansowanych z funduszy UE.


Transferze wiedzy - należy przez to rozumieć budowę sieci współpracy pomiędzy obszarem nauki a przedsiębiorcami w celu wzmacniania współpracy. Transfer wiedzy dokonuje się przede wszystkim poprzez: realizację prac badawczo-rozwojowych (przy czym Klaster może wystawiać w tym zakresie opinie o innowacyjności), dystrybucję materiałów o charakterze doradczym, inicjowanie sieci współpracy i kooperacji poprzez rozwój struktur sieciowych w ramach narzędzia IT: www.klaster.info.

 

Transferze technologii - należy przez to rozumieć wynik usługi o charakterze proinnowacyjnym, na który składają się m.in. następujące elementy: prace nad testowaniem aplikacji w laboratoriach B+R, kolokacja danych, usługi wzornictwa przemysłowego, udostępnienie systemów ERP i inne.

 

Pomoc „de minimis" - należy przez to rozumieć szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. W związku z powyższym, nie stanowi ona de facto pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a w konsekwencji nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

 

Zaświadczenie „de minimis" udzielone Członkowi - należy przez to rozumieć zaświadczenie udzielone przez Koordynatora Klastra, w przypadku otrzymania wsparcia na rozwój powiązania kooperacyjnego ze środków publicznych, Członkowi powiązania, wydane jako zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis z tytułu korzystania z rezultatów inwestycji na którą Koordynator otrzymał wsparcie.

 

Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć różnicę pomiędzy odpłatnością za korzystanie z usług, materiałów, wartości, środków i wyposażenia, na warunkach rynkowych, a odpłatnością ponoszoną przez uczestnika powiązania kooperacyjnego. Odpłatność nie może przekraczać kosztów ponoszonych przez Koordynatora powiązania kooperacyjnego z tytułu utrzymania lub udostępniania inwestycji.     

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Klaster alternatywny.klaster.info działa na podstawie „Umowy o współpracy w ramach klastra teleinformatycznego: alternatywny.klaster.info" (dalej „Umowy") zawartej w dniu 05 stycznia 2007 r. przez podmioty prywatne wymienione w umowie, celem wspierania rozwoju przedsiębiorstw z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw działających w branży teleinformatycznej.
 2. Podmioty, które zawarły umowę w dniu 05 stycznia 2007 r. zwane są dalej łącznie „Członkami Założycielami", natomiast inne podmioty, które przystąpiły później do Klastra zwane są dalej łącznie „Członkami".
 3. Członkiem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem teleinformatyki lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.
 4. Każdy z Członków Założycieli oraz Członków Klastra uczestniczy w nim na równych prawach i obowiązkach.
 5. Klaster alternatywny.klaster.info nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej, stanowi natomiast zorganizowaną platformę wspólnych działań dla osiągnięcia celów określonych w §2 pkt. 1 Regulaminu.
 6. Obsługę organizacyjną i administracyjną działalności Klastra sprawuje SEKWENCJA Sp. z o.o. (zwana dalej „Koordynatorem").
 7. Koszty związane z obsługą organizacyjną i administracyjną pokrywane są przez Członków, zgodnie z uchwalonym Budżetem Klastra.
 8. Koszty operacyjne, administracyjne, organizacyjne będą pokrywane przez Członków Klastra, jak też mogą być finansowane z innych przychodów Klastra uzyskanych w wyniku realizacji Projektu.
 9. Współpraca Członków w ramach Klastra odbywa się poprzez Radę Klastra, Przewodniczącego Rady, Koordynatora Klastra i inicjatywy podejmowane przez Klaster.
 10. Organami klastra są: Rada Klastra, Przewodniczący Rady Klastra, Koordynator Klastra, Prezydium Rady Klastra

 

§2

Prawa i obowiązki Członków Klastra

 

 1. Członek klastra  ma obowiązek:
 • Przestrzegać ustaleń podjętych na wspólnych spotkaniach, w szczególności dotyczących tajemnic handlowych,
 • Uczestniczyć w organizowanych spotkaniach,
 • Przestrzegać Regulaminu Klastra,

 

      2.  Członek klastra ma prawo:

 • Organizować grupy robocze i projekty z innymi członkami Klastra,
 • Mieć dostęp do wszystkich informacji skierowanych do Członków Klastra,
 • Uczestniczyć w inicjatywach inicjowanych w ramach Klastra,
 • Korzystać z infrastruktury, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych iprawnych, środków trwałych, usług i wyposażenia nabytego przez koordynatora Klastra na potrzeby rozwoju Klastra, w ramach Projektu dofinansowanego ze środków publicznych. Członkowie mogą korzystać z ww. zasobów na zasadach równego dostępu, zgodnie z wytycznymi koordynatora.

 

§3

Rada Klastra

 1. W skład Rady Klastra wchodzą przedstawiciele Członków. Każdy z Członków ma prawo delegować do prac w Radzie Klastra jednego przedstawiciela, który dysponuje jednym mandatem z prawem głosu. Decyzje Rady Klastra zapadają w formie uchwał.
 2. Rada Klastra wyznacza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania Klastra, a także nadzoruje bieżącą realizację projektów i zadań. Do kompetencji Rady Klastra należy w szczególności:

1) uchwalanie Regulaminu Klastra i jego zmian;

2) wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Klastra;

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych;

4) wybór siedziby Klastra;

5) zatwierdzanie Sprawozdań Koordynatora;

6) zatwierdzanie Budżetu Klastra;

7) zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Klastra, w tym finansowania obsługi organizacyjnej i administracyjnej;

8) ustalać wysokość składki członkowskiej,

9) powoływanie zespołów zadaniowych (tematycznych).

3. Uchwały Rady Klastra wymagają zwykłej większości głosów;

4. Pracom Rady przewodzi Przewodniczący Rady Klastra wybrany na dwuletnią kadencję spośród

    jej członków.

5. Do uprawnień Przewodniczącego należy:

1) ustalanie terminów i miejsc spotkań Rady;

2) ustalanie porządku spotkań Rady;

3) prowadzenie spotkań Rady;

6. Rada Klastra może na wniosek Przewodniczącego Rady powołać Prezydium Rady Klastra.

    Rada Klastra może w drodze uchwały podjętej większością 3\4 głosów wszystkich Członków

    Klastra powołać Prezydium Rady Klastra przekazując mu część swoich kompetencji.

7. Skład Prezydium powinien odzwierciedlać wszystkie środowiska reprezentowane w Klastrze -

    w skład Prezydium może wchodzić do dwóch przedstawicieli z każdego środowiska.

8. Prezydium pełni funkcję zorganizowanego zespołu konsultacyjnego Rady Klastra. Przy

    podejmowaniu decyzji Prezydium będzie dążyło do uzyskania konsensusu.

9. W pracach Rady Klastra i Prezydium Rady uczestniczy z głosem doradczym Koordynator

    Klastra.

10. Rada Klastra może powoływać grupy zadaniowe (tematyczne) celem podejmowania

      i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami i strategią Klastra zawartymi w

      planie rozwoju. Wniosek o powołanie zespołu może składać każdy członek Rady Klastra.

      Wniosek składany jest do Koordynatora Klastra, który przedstawia go do rozpatrzenia na

      najbliższym posiedzeniu Rady Klastra.

11. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się zadaniowo w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku.

12. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w siedzibie Klastra lub w każdym innym miejscu

      wskazanym przez Przewodniczącego Rady, przy czym miejsca odbycia posiedzenia powinny

      być tak wybierane, aby dotarcie na nie było dla członków Rady jak najmniej uciążliwe.

13. Posiedzenia Rady Klastra zwołuje Przewodniczący lub w jego imieniu Koordynator Klastra za

      pomocą listów poleconych, poczty kurierskiej, poczty elektronicznej, telefonicznie,

      bezpośrednio poprzez ustne zawiadomienie lub przez wyznaczenie następnego posiedzenia

      na posiedzeniu go poprzedzającym, przy czym zwołanie posiedzenia powinno nastąpić z co

      najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zwołując posiedzenie należy podać jego datę,

      godzinę i miejsce planowanego odbycia, a jeżeli jest to wskazane i możliwe również

      przybliżony porządek obrad. Posiedzenie może się także odbyć niezwłocznie bez jego

      zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są na nim obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu

      co do jego odbycia.

14. Z posiedzenia Rady Klastra, Koordynator Klastra sporządza protokół obejmujący kluczowe

     zagadnienia poruszone na posiedzeniu oraz wszystkie uchwały na nim podjęte, ze wskazaniem

     miejsca i czasu odbycia posiedzenia, treść podjętych na posiedzeniu uchwał oraz liczbę głosów

     oddanych na każdą z nich z zaznaczeniem ilości głosów „za", „przeciw" i „wstrzymujących się".

 

§4

Koordynator Klastra

 

 1. Za realizację bieżących zadań odpowiada Koordynator Klastra.
 2. Koordynator współpracuje na bieżąco z Przewodniczącym Rady Klastra oraz składa Radzie Klastra roczne sprawozdania ze swojej działalności, w tym z działalności Klastra.
 3. Przedmiotem działalności Koordynatora Klastra jest realizacja przedsięwzięć na rzecz współpracy uczestników powiązania kooperacyjnego oraz na rzecz współpracy uczestników powiązania z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami badawczymi.
 4. Koordynator nie działa w celu osiągnięcia zysku, a w przypadku uzyskania zysku z działalności Klastra przeznacza go na cele Klastra związane z realizacją przedsięwzięć na rzecz Członków oraz na rzecz współpracy Członków z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi, innymi klastrami i ich członkami.   

     5.  Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

1) przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju Klastra;

2) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Klastra;

3) realizowanie projektów i zadań powierzonych przez Radę Klastra;

4) współpraca w ramach inicjatyw i projektów realizowanych w ramach Klastra przez jego członków;

     6.  Do kompetencji Koordynatora należy w szczególności:

1) przyjmowanie nowych Członków i Członków Wspierających;

2) reprezentowanie Członków Klastra wobec osób trzecich, w tym podpisywanie umów dotyczących współpracy, w zakresie mieszczącym się w ramach działalności Klastra;

3) inicjowanie projektów oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie tych projektów Klastra z funduszy pomocowych;

4) podejmowanie inicjatyw określonych w ramach programu działania zatwierdzonego przez Radę Klastra;

5) proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra;

6) podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Prezydium lub Rady Klastra;

 

§5

Przystąpienie, wystąpienie i wykluczenie Członków Klastra

 

 1. Przystąpienie do Klastra nowego Członka wymaga zaakceptowania przez niego celów i zasad działania Klastra, w szczególności zawartych w:

a. Umowie o Współpracy w ramach Klastra alternatywny.klaster.info;

b. Regulaminie Klastra;

c. Uchwałach podjętych przez Radę Klastra;

      2.  Wyrażenie woli przystąpienia do Klastra następuje poprzez wypełnienie i podpisanie Deklaracji

           przystąpienia do Klastra, która staje się załącznikiem do Umowy.

      3.  Przyjęcie nowego Członka należy do kompetencji Koordynatora Klastra.

      4.  Wykluczenie Członka Klastra może nastąpić na pisemny wniosek Koordynatora Klastra,

           zawierający pełne uzasadnienie, złożony do Przewodniczącego Rady Klastra.

      5.  Wykluczenie Członka Klastra podejmowane jest przez Radę Klastra w głosowaniu tajnym.

      6.  Wykluczenie Członka Klastra oznacza rozwiązanie Umowy o współpracy wobec tego Członka

           przez pozostałych Członków.

 

§6

Poufność

 1. Strony uczestniczące w działalności Klastra traktują, jako poufne, wszystkie informacje handlowe, dane, wartości typu know-how oraz inne dokumenty, które stały  się im znane i dostępne w wyniku współpracy.
 2. Dokumentacja i inne poufne informacje, które Strona - Członek Klastra uzyskuje od innej Strony - Członka Klastra, w związku z niniejszym Regulaminem, mogą być wykorzystane tylko za zgodą Strony, od której pochodzą.


§7

Prawo własności intelektualnej

 

 1. Członkowie klastra realizujący wspólnie dany Projekt badawczo-rozwojowy będą posiadać prawa autorskie i majątkowe do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, produktów, usług i innych utworów  będących rezultatem Projektu.
 2. Zasady wykorzystania rezultatów Projektów badawczo-rozwojowych oraz zarządzania prawami do tych rezultatów i czerpania korzyści z tych rezultatów będą każdorazowo uregulowane w odrębnej umowie, zawieranej pomiędzy Członkami klastra realizującymi wspólnie dany Projekt.

 

 

§8

Postanowienia końcowe

 

 1. Niezależnie od niniejszej Regulaminu każdy z Członków Klastra ma prawo indywidualnie ubiegać się o współfinansowanie własnych projektów, a niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza samodzielnej działalności Stron.
 2. Członkowie Klastra przy podejmowaniu działań w ramach Projektów stosować się będą do obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Strony nie będą podejmować żadnych działań dotyczących koordynacji ich działań rynkowych lub wymieniać informacji dotyczących ich działalności, jeżeli mogłoby to prowadzić do naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

 

Oświadczam, iż w imieniu członka Klastra zapoznałem/am się i akceptuję treść niniejszego Regulaminu i jako członek Klastra zobowiązuję się do jego stosowania i przestrzegania, pod rygorem wykluczenia z Klastra.


 

 

 

 

 

Business consulting

Warsaw

 

 

Rozwiązania IT, Outsorcing, Networking

Teresin

 

 

IT dla Logistyki

Kraków

 

 

Web design

Radom

 

 

Doradztwo Gospodarcze

Jasło

Adres
Aleje Jerozolimskie 51/9
00-697 Warszawa
Telefon/Fax
Tel. (022) 887-20-90
Fax: (022) 636-01-76
E-mail
info@sekwencja.eu
Dojazd
zumi.pl

Copyright © 2009